TeisinAi?? pagalba vairuotojams dAi??l vairuotojo paA?ymAi??jimo grAi??A?inimo anksA?iau laiko

 

Konsultacija ir dokumentA? parengimas:

 • Siekiant apskA?sti policijos ar teismo nutarimAi?? dAi??l administracinAi??s atsakomybAi??s uA? KET paA?eidimAi??.
 • DAi??l teisAi??s vairuotiAi?? atAi??mimo termino sutrumpinimo.
 • Siekiant apskA?sti teismo nutarimAi??, kuriuo atmestas praA?ymas dAi??l teisAi??s vairuoti termino sutrumpinimo.

Advokato atstovavimas teisme jums pageidaujant


Reikalingi dokumentai dAi??l termino sutrumpinimo

SAi??lygos

Remiantis ATPK 329 str. galima iA?skirti tokias teisAi??s vairuoti transporto priemones atAi??mimo termino sutrumpinimo sAi??lygas:

 1. Jeigu asmuo, kuriam atimta teisAi?? vairuoti transporto priemonAi??, vidaus vandenA? transporto priemonAi?? arba teisAi?? medA?ioti ar uA?siimti A?vejyba, teisAi??s atAi??mimo laikotarpiu nepadarAi?? teisAi??s paA?eidimo.
 2. Turi bAi??ti praAi??jAi?? ne maA?iau kaip pusAi?? paskirtojo teisAi??s atAi??mimo laiko.
 3. Kai teisAi?? vairuoti transporto priemones atimta uA? tai, kad asmuo padarAi?? teisAi??s paA?eidimAi?? bAi??damas neblaivus arba apsvaigAi??s nuo narkotikA?, vaistA? ar kitA? svaigiA?jA? medA?iagA?, turi bAi??ti pateikta VyriausybAi??s A?galiotA? atlikti medicininAi?? ir A?vietAi??jiA?kAi?? atestacijAi?? institucijA? paA?yma.

Jei atitinkate Ai??A?ias aukA?A?iau iA?vardintas sAi??lygas, sekantis veiksmas ai??i?? raA?yti praA?ymAi?? teismui, kurio nutarimu Jums buvo atimta teisAi?? vairuoti automobilA?. Toks praA?ymas A?yminiu mokesA?iu yra neapmokestinamas. Jei asmenA? netenkintA? teismo priimtas sprendimas, jis per 20 dienA? nuo nutarimo priAi??mimo dienos gali bAi??ti skundA?iamas apygardos teismui per nutarimAi?? priAi??musA? apylinkAi??s teismAi??.

TeisAi?? atimta uA?Ai??vairavimAi?? apsvaigus

JAi??s padarAi??te administracinA? teisAi??s paA?eidimAi??Ai??bAi??damas neblaivus arba apsvaigAi??s nuo narkotikA?, vaistA? ar kitA? svaigiA?jA? medA?iagA?Ai??ir norite kreiptis A? teismAi?? dAi??l specialiosios teisAi??s atAi??mimo termino sutrumpinimo, tuomet kreipiantis pagal ATPK JumsAi??reiktA? pateikti:

 1. Ai??Kreiptis su savoAi??kruopA?A?iai, motyvuotai paraA?ytu praA?ymu arbaAi??teisininkoAi??profesionaliaiAi??parengtu praA?ymu.
 2. BAi??tina pateikti paA?ymAi??jimAi?? apie iA?klausytus 4 akademiniA? valandA? privalomus mokymus apie alkoholio ir narkotikA? A?alAi?? A?mogaus sveikatai.

TeisAi?? atimta uA? kitus KET paA?eidimus

JAi??s padarAi??te administracinA? teisAi??s paA?eidimAi?? uA? kurA? atimama teisAi?? vairuoti specialiAi?? transporto priemonAi??Ai??(pasitraukimas iA? Ai??eismo A?vykio, chuliganiA?kas vairavimasai??i??) irAi??norite kreiptis A? teismAi?? dAi??l specialiosios teisAi??s atAi??mimo termino sutrumpinimo pagal LR ATPKAi??Jums reikia:

 1. Kreiptis su savo kruopA?A?iai, motyvuotai paraA?ytu praA?ymu arbaAi??teisininko parengtu profesionaliu praA?ymu.

Papildomi dokumentai

Papildomi dokumentai, kurie nAi??ra privalomi, bet paA?ymAi??tA? JAi??sA? norAi??, bAi??tinumAi?? greiA?iau atsiimti teisAi??, galAi??tA? bAi??ti:

 1. Jeigu JAi??s teisAi?? vairuoti transporto priemonAi?? praradote metams ir daugiau, tuomet Jums reikAi??sAi??perlaikyti praktinA? ir teorinA? egzaminus.Ai??Kada laikyti egzaminus teiraukitAi??s VAi?? ai??zRegtraai???. Kreipiantis A? teismAi?? perlaikytA? egzaminA? paA?ymAi??jimas nAi??ra bAi??tinas. Atsiimant teises ai??i?? reikalingas, todAi??l bet kokiu atveju reikalinga tokius kursus baigti. Kad teisAi??jas suprastA?, kad A? praA?ymAi?? A?iAi??rima rimtai, tikslinga kartu su praA?ymu pridAi??ti tokio paA?ymAi??jimo kopijAi??.
 2. Baigti papildomus vairuotojA? mokymo kursusAi??Ai??ai??i?? mokymas, nustatyta tvarka organizuojamas ir vykdomas motoriniA? transporto priemoniA? vairuotojams, nuolat paA?eidA?iantiems KeliA? eismo taisykliA? reikalavimus ir uA? tai nubaustiems administracine tvarka, A?skaitant teisAi??s vairuoti atAi??mimAi??. Apie vedamA? kursA? vietas teiraukitAi??s savo vietos keliA? policijoje. Kaip aukA?A?iau minAi??jome tai kreipiantis A? teismAi?? ar kitAi?? institucijAi??, kursA? baigimo paA?ymAi??jimas nAi??ra bAi??tinas. Atsiimant teises, reikalingas, todAi??l bet kokiu atveju reikalinga tokius kursus baigti. Kad teisAi??jas suprastA?, kad A?praA?ymAi?? A?iAi??rima rimtai, tikslinga kartu su praA?ymu pridAi??ti tokio paA?ymAi??jimo kopijAi??.
 3. Labai svarbi asmeninAi?? prieA?astis.
 4. PaA?ymaAi??iA? Eismo prieA?iAi??ros kontrolAi??s tarnybos, apie tai, kad nAi??ra galiojanA?iA? naujA?Ai??administracinAi??s teisAi??s paA?eidimA?.
 5. Baudos sumokAi??jimAi?? patvirtinantis kvitas.
 6. Darbdavio iA?duota JAi??sA? charakteristika, kuria taip pat galAi??tA? bAi??ti patvirtinama, kad jums atliekant darbines funkcijas yra reikalinga teisAi?? vairuoti.
 7. JAi??sA? gyvenamosios vietos seniAi??nijos arba visuomeninAi??s organizacijosAi??(jeigu jai priklausote) iA?duota teigiamaAi??jAi??sA? charakteristika.
 8. Kiti dokumentai, patvirtinantys bAi??tinumAi?? anksA?iau atgauti prarastAi?? teisAi?? vairuoti automobilA?.

KokybiA?kai paraA?ytas praA?ymas turi didesnAi?? tikimybAi?? bAi??ti patenkintas.Ai??


 

Vairuotojo paA?ymAi??jimas atimamas A?statymuose nustatytais atvejais atAi??mus teisAi?? vairuoti

 • GreiA?io virA?ijimas
 • Pavojingas, chuliganiA?kas vairavimas
 • VaA?iavimas per geleA?inkelio pervaA?as
 • Vairavimas apsvaigus ar esant neblaiviam
 • Ket paA?eidimas dAi??l sveikatos sutrikdymo ar turto sugadinimo
 • Pasitraukimas iA? eismo A?vykio, nepaklusimas pareigAi??nui
 • Pakartotinis vairavimas esant neblaiviam arba apsvaigusiam

Vairuotojo paA?ymAi??jimo atAi??mimo tvarka

Padarius paA?eidimAi??, uA? kurA? pagal Lietuvos Respublikos administraciniA? teisAi??s paA?eidimA? kodeksAi?? gali bAi??ti atimama teisAi?? vairuoti, iki administracinio teisAi??s paA?eidimo byloje bus priimtas nutarimas, pareigAi??nas, pagal Lietuvos Respublikos administraciniA? teisAi??s paA?eidimA? kodeksAi?? turintis teisAi?? suraA?yti administracinio teisAi??s paA?eidimo protokolAi??, suraA?Ai??s administracinio teisAi??s paA?eidimo protokolAi??,paima iA? vairuotojo vairuotojo paA?ymAi??jimAi??, iA?duoda laikinAi?? leidimAi?? vairuoti transporto priemonAi??Ai??ir tai paA?ymi administracinio teisAi??s paA?eidimo protokole.

Teismui ar policijos pareigAi??nui iA?nagrinAi??jus administracinio teisAi??s paA?eidimo bylAi?? ir priAi??mus nutarimAi?? atimti teisAi?? vairuoti, atimtas vairuotojo paA?ymAi??jimas negrAi??A?inamas, o administracinio teisAi??s paA?eidimo bylAi?? iA?nagrinAi??jAi??s teismas ar policijos pareigAi??nas pratAi??sia laikino leidimo vairuoti transporto priemones galiojimAi??, iki baigsis nutarimo administracinio teisAi??s paA?eidimo byloje apskundimo terminas arba iki bus iA?nagrinAi??tas skundas dAi??l nutarimo administracinio teisAi??s paA?eidimo byloje ir priimtas galutinis sprendimas.

Teismui ar policijos pareigAi??nui administracinio teisAi??s paA?eidimo byloje priAi??mus nutarimAi?? atimti teisAi?? vairuoti tais atvejais, kai asmuo padarAi?? teisAi??s paA?eidimAi?? bAi??damas neblaivus arba apsvaigAi??s nuo narkotiniA?, psichotropiniA? ar kitA? psichikAi?? veikianA?iA? medA?iagA? (toliau ai??i?? apsvaigAi??s), vairuotojo paA?ymAi??jimas negrAi??A?inamas ir laikino leidimo vairuoti transporto priemones galiojimas nepratAi??siamas.

Online Drugstore, buy Albenza online, Free shipping, buy clomid online, Discount 10% in Cheap Pharmacy Online Without a Prescription Vairuotojo paA?ymAi??jimo grAi??A?inimo tvarka

Asmenys, iA? kuriA? vairuotojo paA?ymAi??jimai buvo atimti,Ai??siekdami susigrAi??A?inti atimtus ir policijos A?staigoje saugomus vairuotojo paA?ymAi??jimus, pasibaigus teisAi??s vairuoti atAi??mimo terminui, jA? sutrumpinus (vadovaujantis LR ATPK Ai??329 str.) ar kai asmens sveikatos bAi??klAi?? atitinka nustatytus reikalavimus (jei vairuotojo paA?ymAi??jimas buvo atimtas atsiA?velgiant A? Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliA? keliais A?statymo 24 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytAi?? pagrindAi??), asmeniA?kai pateikia policijos A?staigai, kurioje saugomas vairuotojo paA?ymAi??jimas A?iuos dokumentus:

 1. PraA?ymAi?? grAi??A?inti vairuotojo paA?ymAi??jimAi??.
 2. GaliojantA? asmens tapatybAi?? patvirtinantA? dokumentAi??.
 3. Papildomo vairuotojA? mokymo baigimo paA?ymAi??jimAi??.
 4. Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininAi?? paA?ymAi??,Ai??Ai??kuri turi bAi??ti iA?duota vAi??liau, nei buvo priimtas nutarimas (sprendimas) atimti teisAi?? vairuoti (kai vairuotojo paA?ymAi??jimas buvo atimtas atAi??mus teisAi?? vairuoti uA? tai, kad asmuo padarAi?? teisAi??s paA?eidimAi?? bAi??damas neblaivus arba apsvaigAi??s, arba asmens sveikatos prieA?iAi??ros A?staigai nustaA?ius, kad dAi??l sveikatos bAi??klAi??s asmuo negali tinkamai vairuoti transporto priemoniA?).
 5. sveikatos A?iniA? atestavimo paA?ymAi??jimAi??, iA?duotAi?? pagal Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikA? A?alAi?? A?mogaus sveikatai mokymo programAi??Ai??(kai vairuotojo paA?ymAi??jimas buvo atimtas atAi??mus teisAi?? vairuoti uA? tai, kad asmuo padarAi?? teisAi??s paA?eidimAi?? bAi??damas neblaivus arba apsvaigAi??s).
 6. PareiA?kAi??jai, iA? kuriA? vairuotojo paA?ymAi??jimai buvo atimti atAi??mus teisAi?? vairuoti dAi??l teisAi??s paA?eidimo padarymo vieneriems metams ar ilgesniam laikui, turi bAi??ti iA?laikAi?? teoriniA? A?iniA? ir praktiniA? motorinAi??s transporto priemonAi??s valdymo A?gAi??dA?iA? ir gebAi??jimA? patikrinimAi?? (egzaminas).